மூளைக்கு வேலை: 5 வினாடிகளுக்குள் 354 இல் 364 எங்கே உள்ளது என கண்டறியவும்..

மூளைக்கு வேலை: இது நம் மூளையினை பரிசோதித்து விளையாடும் ஒரு விளையாட்டு ஆகும். அவை நம் உணர்வை சவால் செய்து, உண்மையில் இல்லாத விஷயங்களைப் பார்க்க வைக்கும். மிகவும் பிரபலமான புதிர்களில் ஒன்று இது.

மூளைக்கு வேலை:

இந்தக் பக்கத்தில், உங்களுக்கு சவாலான ஒரு படம் காட்டப்படுள்ளது. அதற்கான விடையினை சரியாக கண்டுபிடிக்கவும். இதனை 5 வினாடிகளில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா என உங்கள் மூளையினை பரிசோதிக்கவும். கண்டுபிக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை அதற்கான விடையினை கீழே வழங்கியுள்ளோம்.

இப்போது, உங்கள் மூளையினை பரிசோதிக்கும் படத்தினை காணலாம்

இப்போது, மேலே காட்டப்பட்டுள்ள படத்தில் 364 எங்கே உள்ளது என கண்டறியவும்..

உங்கள் முலையினை பரிசோதிக்கும் நேரம்:

இந்த படத்தில் 354 எண் என்பது ஒரு பிரபலமான காட்சி புதிர், இது நமது கண்காணிப்பு திறன்களை சவால் செய்கிறது. இந்தப் புதிரைத் தீர்க்க, கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் 365 என்ற எண்ணைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த எண்னானது படத்தின் உள் புறத்தில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது, இதனால் பெரும்பாலான மக்கள் தீர்வைக் கண்டறிவது கடினம்.

இதையும் பாருங்கள்!!

<< இதில் 5596 எங்கே இருக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியுமா >>?

சரியான விடையினை இப்பொழுது கீழே உள்ள படத்தில் காணலாம்

 

இதன் மூலம் நமது உணர்தல் மற்றும் கவனிப்பு திறன்களை சவால் செய்ய ஒரு வேடிக்கையான வழியாகும். இந்தப் புதிர்களைத் தீர்ப்பதன் மூலம், நமது செறிவை மேம்படுத்தி, காட்சி உணர்வைப் பற்றிய நமது அறிவை விரிவுபடுத்தலாம்.

Leave a Comment